แสงและการเกิดภาพ

            แสง เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่ทำให้เกิดแสงสว่าง แหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดคือดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งกำเนิดแสงจากแหล่งอื่นๆ เช่น หลอดไฟ ไฟฉาย กองไฟ เป็นต้น
            แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถมองเห็นได้

การสะท้อนแสง

            การสะท้อนแสง คือ การเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ของแสงกลับมาสู่ตัวกลางเดิม เมื่อแสงเคลื่อนที่ไปถึงแนวเขตระหว่างตัวกลาง 2 ตัวกลาง เช่น เมื่อแสงตกกระทบผิวของกระจก แสงจะสะท้อนที่ผิวกระจกกลับสู่อากาศ เป็นต้น และเมื่อแสงตกกระทบผิวของวัตถุใดๆ โดยที่พื้นผิวของวัตถุนั้นไม่ดูดกลืนแสงไปทั้งหมด แสงส่วนที่เหลือจะสะท้อนออกจากผิววัตถุนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่มีผิวเรียบหรือผิวขรุขระ

รูปแสดงการสะท้อนแสงของวัตถุที่มีผิวเรียบและผิวขรุขระ

ข้อควรทราบ

            การสะท้อนของวัตถุที่มีผิวเรียบหรือผิวขรุขระจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันเดียวกัน คือ กฎการสะท้อนของแสง

กฎการสะท้อนของแสง
            กฎการสะท้อนของแสงมีอยู่ 2 ข้อ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้
1. รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติอยู่ในระนาบเดียวกัน
       - รังสีตกกระทบ (incident ray) คือ รังสีของแสงที่พุ่งเข้าหาพื้นผิวของวัตถุ
       - รังสีสะท้อน (reflected ray) คือ รังสีของแสงที่พุ่งออกจากผิวของวัตถุ
       - เส้นปกติ (normal) คือ เส้นที่ลากตั้งฉากกับพื้นผิวของวัตถุตรงจุดที่แสงตกกระทบ
2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
       - มุมตกกระทบ (angle of incidence) คือ มุมที่รังสีตกกระทบทำกับเส้นปกติ ณ จุดที่เกิดการสะท้อน
       - มุมสะท้อน (angle of reflection) คือ มุมที่รังสีสะท้อนทำกับเส้นปกติ ณ จุดที่เกิดการสะท้อน

รูปแสดงการสะท้อนของแสงที่วัตถุผิวเรียบแบบต่างๆ